1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Budowa linii kablowych krok...

Budowa linii kablowych krok po kroku

Każda instalacja elektryczna musi spełniać wymogi stawiane przez przepisy oraz potrzeby wynikające z przeznaczenia budynku, pomieszczeń oraz urządzeń. Od czego zacząć budowę? Jakie są kolejne etapy? Przeczytaj nasz krótki artykuł.
Aby przyłączyć budynek do sieci elektrycznej, trzeba wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. W warunkach technicznych powinno znaleźć się określenie rodzaju przyłącza, miejsce usytuowania złącza, licznika i wszystkich wymaganych zabezpieczeń. 
Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami) oraz w nowelizacji ustawy z 2017 roku.

Projekt i budowa linii kablowych

Przewody i kable powinny być poprowadzone w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniem oraz wymianę lub naprawę bez konieczności naruszania konstrukcji budynku. Trasa przebiegu kabli musi znaleźć się w odpowiednich odległościach od innych instalacji (gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej). Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki.
Budowę linii kablowych należy powierzyć specjalistom z uprawnieniami do świadczenia usług elektrycznych, a przed jej rozpoczęciem trzeba podpisać umowę z zakładem energetycznym. Trasy prowadzenia przewodów powinny być proste, równoległe do krawędzi ścian i stropów. Przy projektowaniu trasy kablowej trzeba brać pod uwagę przeszkody, planowane obciążenia wynikające z masy kabli i przewodów. Należy też uwzględnić rezerwę w korytku, która umożliwi poprowadzenie dodatkowych kabli w przyszłości. Niezwykle ważne jest oznaczenie kabli odpowiednimi kolorami i cyframi. Będzie to miało znaczenie w przypadku konieczności napraw i modernizacji. Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki oraz zgłoszone do zakładu energetycznego, który wykona inwentaryzację powykonawczą. Dopiero wtedy można założyć licznik.